Geneza

Pomiar i Rejestracja Temperatury
Sprawdź nasz system HACCP

Urządzenia produkcji Pw “Geneza” Sp z o.o. dla systemu HACCP

Hazard Analysis Critical Control Points) – system analizy zagrożeń i krytycznych punktów kontroli przy produkcji i przechowywaniu żywności.
Przepisy Unii Europejskiej (Dyrektywa Nr 93/43/EEC z dnia 14 czerwca 1993 roku) zobowiązują podmioty gospodarcze zajmujące się produkcją, dystrybucją i sprzedażą żywności do wprowadzenia procedur HACCP celem zapobiegania zagrożeniom dla zdrowia konsumentów i zapewnienia jakości zdrowotnej żywności.
W związku z przystosowywaniem prawodawstwa Polski do unijnego już wkrótce wszystkie polskie przedsiębiorstwa branży żywnościowej będą zobligowane do wprowadzenia w swoich firmach systemu HACCP.
Już dzisiaj obowiązuje Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 20 stycznia 1999 roku (Dz.U. Nr.10 z 1999 r. Poz.89,90,91), nakazujące ciągły pomiar i rejestrację temperatury oraz przechowywanie wyników rejestracji przez okres 3 lat przy przechowywaniu wyrobów przetwórstwa mięsnego oraz Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 lutego 2000 r. w sprawie zasad przestrzegania higieny przy produkcji i obrocie środkami spożywczymi (Dz. U. Nr 30 z 2000 r. Pozycja 377) zobowiązujące zakłady produkcyjne oraz zakłady wprowadzające artykuły spożywcze do obrotu do bieżącej kontroli i rejestracji warunków przechowywania artykułów spożywczych w magazynach poprzez instalowanie termometrów i higrometrów do mierzenia temperatury i wilgotności powietrza (&32pkt4, &38pkt1, &67pkt2 oraz &69pkt 1 cytowanego Rozporządzenia).
Wychodząc na przeciw potrzebom rynku producentów i dystrybutorów żywności, Pw “Geneza” Sp z o.o wdrożyła do produkcji system monitoringu takich krytycznych punktów kontroli (KPK) jakimi są temperatura i wilgotność względna.
Mimo, że dla każdego rodzaju produkcji czy przechowalnictwa żywności ustala się indywidualny system kontroli HACCP, to cechą wspólną wszystkich procedur jest monitorowanie temperatury i/lub wilgotności względnej oraz archiwizowanie wyników badań.
Do realizacji powyższych celów Pw “Geneza” Sp. z o.o proponuje Komputerowy Rejestrator Temperatury KRT – 198 pozwalający na równoczesny pomiar i monitorowanie temperatury w zakresie -100°C do +500°C w nawet ośmiu punktach pomiarowych oddalonych od siebie do 100 metrów. Przykładowy wykres rejestracji do HACCP. Jako wyposażenie uzupełniające do rejestratora polecamy całą gamę czujników temperatury Pt – 100 o różnym zakresie temperatur z przeznaczeniem do montażu zarówno w chłodniach jak i w różnorodnych liniach technologicznych.
Do monitorowania temperatury i wilgotności względnej w magazynach żywności polecamy Mikroprocesorowy Termohigrometr Rejestrujący THM – 298 lub THM – 398. Przykładowy wykres rejestracji do HACCP dla THM-298.
Sonda termohigrometru może być również umieszczona w odległości do 100 metrów od miernika.
Oba przyrządy pomiarowe mogą więc być zainstalowane w pomieszczeniu nadzoru technologicznego i za pomocą specjalnego kabla transmisji danych podłączone do komputera.
Należy zwrócić uwagę, że system nie wymaga do prawidłowej pracy oddzielnego komputera, a ponadto w trakcie rejestracji komputer może być wykorzystywany do innych celów (np. pracy biurowej). Wyniki monitorowania mogą być archiwizowane zarówno w formie wykresu jak i w formie tabelarycznej (przykładowe wydruki w załączeniu).
System HACCP jak również normy serii ISO-9000 nakładają na użytkownika obowiązek okresowej kalibracji przyrządów pomiarowych. Dla tych z Państwa, którzy chcieliby dokonywać takiej kalibracji samodzielnie oferujemy system kalibracji ISO-Test 9000.
Wszystkie powyższe urządzenia są dziełem polskiej myśli technicznej, a ich parametry odpowiadają najlepszym standardom międzynarodowym, o czym świadczy uwierzytelnienie większości naszych wyrobów przez Urząd Miar oraz ich wieloletnie stosowanie przez przemysł krajowy, instytuty naukowe a także przez Krajowy Nadzór Metrologiczny (Główny Urząd Miar w Warszawie, Okręgowe Urzędy Miar w Krakowie, Wrocławiu, Poznaniu i Szczecinie).
Liczymy na zainteresowanie z Państwa strony naszą działalnością i poddanie próbie naszego profesjonalizmu. Gwarantujemy także, że wysoka jakość nie musi być droga.

Przykładowa oferta do HACCP, GMP i GPLs (Dobra Praktyka Laboratoryjna) ściągnij plik pdf

Dane firmowe

NIP: 678 002 64 19
Regon:003882390
KRS: 0000111110 Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście Wydział XI Gospodarczy,
KZ: 53 500 PLN
Rok założenia 1990

Dane kontaktowe

PW "Geneza" sp z o.o
ul. Kopaniec 10 A
31-979 Kraków
tel: 601-511-198
biuro@geneza.eu